Bài thi nộp trực tiếp


Môn thi nộp bài trực tiếp bao gồm:

  1. INVENT A NAIL SHAPE – MORE THAN 2 inches
  2. MIXED MEDIA BOX
  3. FLAT ART BOX


Môn thi nộp bài qua email bao gồm:

  1. EXTREME POSTER STYLING
  2. DESIGN AN ALBUM COVER

Ngày nộp bài:  

Môn thi: Invent a Nail Shape, Mix Media Box, Flat Art Box nộp bài trực tiếp tại Grand Pallace, từ lúc 8h đến 12h ngày 10/04/2024

Môn thi: Extreme Nail Styling Poster , Design an Album Cover nộp bài qua email, hạn chót là ngày 31/03/2024