Quy định bài thi nộp trực tiếp

01. INVENT A NAIL SHAPE – MORE THAN 2 inches
02.MIX MEDIA BOX
03. FLAT ART BOX DESIGN
04. EXTREME NAIL STYLING POSTER
05. DESIGN AN ALBUM COVER