Cấp độ dự thi

BẠN THUỘC CẤP BẬC- CẤP HẠNG NÀO?

Division 1 – Novice (cơ bản): Dành cho kỹ thuật viên làm móng chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi làm
móng nào được công nhận trên toàn thế giới. Giáo viên hoặc hướng dẫn viên KHÔNG được tham gia vào
hạng mục này. Tuy nhiên, Nailympia sẽ chấp nhận đăng ký ở Division 1 nếu các thí sinh chưa tham gia
hơn 2 cuộc thi làm móng quốc gia trong vòng 12 tháng trước khi tham gia Nailympia.


Division 2 – Apprentice (cấp trung ): Dành cho kỹ thuật viên làm móng đã tham gia thi đấu, nhưng
chưa từng giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi làm móng nào được công nhận trên toàn thế giới. Họ có
thể đã đạt vị trí ở hạng 2 hoặc thấp hơn. Tất cả các giáo viên phải tham gia ở mức này trừ khi họ quyết
định tham gia vào hạng Masters – Division 3.


Division 3 – Master (Chuyên gia- cấp cao): Những người tham gia hạng này là những người đã giành
chiến thắng trong một giải thế giới, đứng đầu trong một cuộc thi làm móng được công nhận dưới bất kỳ
hình thức nào, hoặc được xếp hạng là các kỹ thuật viên hàng đầu.
Mỗi cấp bậc, cấp hạng có các tiêu chí đội ngũ riêng dựa trên kinh nghiệm và thành tựu trong cuộc thi.