NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – PERFECT MATCH

NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – PERFECT MATCH
Division 1
2nd Le Vy – Australia
1st Nguyễn Thị Thanh Tâm – Australia  
Division 2
3rd Nguyen Julie – Malaysia 
2nd Nguyễn Hồng Ngọc – Vietnam 
1st Phạm Thị Nhẫn – Vietnam  
Division 3
3rd Nguyễn Tuấn Anh – Vietnam
2nd Lê Thái Sơn – Vietnam  
1st Genki Itou – Japan