NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – DESIGN AN ALBUM COVER

NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – DESIGN AN ALBUM COVER

Division 1
3rd Thi Ngoc Le – Vietnam 
2nd Tô Thị Thuỳ Trang – Vietnam 
1st Trần Huỳnh Hồng – Vietnam 
Division 2
2nd Nguyễn Hải Uyên – Vietnam 
1st Trang Sala – Vietnam 
Division 3
3rd Dinh Thi Mai – Vietnam 
2nd Yamamichi Kanade – Japan 
1st Võ Quốc Vẹn – Vietnam